Головним призначенням створених на базі провідних установ НАН України Центрів колективного користування унікальним науковим обладнанням/приладами є наукових досліджень сучасним науковим обладнанням, яке колективно викорисми академічних установ та вищих навчальних закладів. Діяльність кожного новоствореного Центру визначається положенням, яке затверджується директором установи НАН України, на базі якої створюється Центр. Цим положенням, зокрема визначається порядок надання Центром послуг іншим науковим установам НАН, МОН та інших відомств України. Створення і подальша робота Центрів в НАН України регламентуєть розпорядженням Президії НАН України від 28.04.04 №322, яким затверджено:

 • Положення про порядок подання запиту до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України щодо централізованого придбання імпортних наукових приладів та обладнання за рахунок бюджетнихкоштів НАН України; 
 • Типове положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України. Дане Типове положення рекомендовано Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України як таке, що містить у собі основні пункти, необхідні для розроблення і затвердження базовою науковою установою НАН України власного положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України.

Положення про центр колективного користування  

«Хромато-мас-спектрометрична система Agilent 6890N/5973 inert»

 1. Створення Центру 
  1. Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму «Хромато-мас-спектрометрична система Agilent 6890N/5973 inert» (далі ЦККП) НАН України створено на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів/обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів, спільних коштів груп установ та організацій, інших джерел фінансування НАН України.
  2. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, бере на себе зобов’язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, бере на себе зобов’язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.
 2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру
  1. ЦККП входить до складу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту, без статусу юридичної особи.
  2. Головним завданням ЦККП є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на наукових приладах/обладнанні сучасного рівня, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.
  3. Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, наказом призначає керівника та відповідний штат працівників ЦККП. Загальний контроль робототи ЦККП покладається на заступника директора з наукової роботи Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
  4. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, не менше одного разу на рік звітує про роботу ЦККП перед Бюро Відділення молекулярної біології, експериментальної і клінічної фізіології НАН України, до складу якого вона входить, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу ЦККП подаються Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення молекулярної біології, експериментальної і клінічної фізіології НАН України, та до Комісії.
  5. Бюро Відділення молекулярної біології, експериментальної і клінічної фізіології НАН України в порядку контролю розглядає на своїх засіданнях питання роботи ЦККП, що діють при його установах. У випадку незадовільної роботи ЦККП відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття ЦККП.
 3. Порядок надання послуг
  1. Інформація про ЦККП міститься на веб-сторінці Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Така сама інформація про всі ЦККП НАН України і їх базові установи в НАН України розміщується на веб-сторінці Президії НАН України
  2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі – замовники), два рази на рік, до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення молекулярної біології, експериментальної і клінічної фізіології НАН України, свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП. Завірені печаткою та завізовані керівником установи, копії заявок подаються до Інституту мікробіології і вірусології НАН України для внесення замовень в план роботи ЦККП.
  3. Бюро Відділення молекулярної біології, експериментальної і клінічної фізіології НАН України за поданням директора Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням ЦККП.
  4. Директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення молекулярної біології, експериментальної і клінічної фізіології НАН України, визначає графік роботи ЦККП та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.
  5. При плануванні часу роботи ЦККП НАН України затверджується такий розподіл: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи ЦККП, 3 години надається безкоштовно для замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання ЦККП іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.
  6. Платні послуги з використання наукового обладнання ЦККП НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.
  7. Базова наукова установа забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням наукового обладнання, наданого Центру НАН України.
 4. Зміна базової наукової установи, закриття ЦККП
  1. У разі недотримання вимог даного типового Положення, неналежної організації роботи ЦККП НАН України з боку базової наукової установи із забезпечення колективного користування обладнанням ЦККП для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення наук НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за ЦККП НАН України обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви ЦККП і місця його розташування.
  2. Комісія розглядає пропозиції відділення НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття ЦККП НАН України і подає його на затвердження Президії НАН України.

Директор Інституту мікробіології
і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України, академік НАН України

Підгорський В.С.